Vysoký štandard poskytovaných služieb si udržiava spoločnosť použitím najmodernejších výrobných technológií a zabezpečovaním vysokej kvality poskytovaných služieb. Podnikateľská činnosť sa riadi princípmi ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci i princípom etiky podnikania.

Naša vízia

Dosahovať výsledky, stabilitu, a rastový potenciál toto zaraďuje spoločnosť Construction s.r.o. medzi významné stavebné spoločnosti v Slovenskej republike.

Naše poslanie

Poskitovať zákazníkom komplexné služby. Počas svojej pôsobnosti sme sa vypracovala na takú úroveň, že zabezpečujeme veľké investičné celky akéhokoľvek druhu ako ich generálny dodávateľ opierajúc sa pritom o vlastnú kapitálovú silu.
Naša spoločnosť
Je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie výstavby. Programovo uplatňuje systém riadenia stavebnej zákazky a disponuje na všetkých stupňoch riadenia výstavby vysoko kvalifikovaným managmentom, ktorý ovláda najmodernejšie postupy a technológie a najmodernejšie požiadavky stavebného trhu.

Dodržiavanie podmienok stanovených normami týchto systémov je nevyhnutnou podmienkou úspechu a konkurencieschopnosti v podmienkach súčasného podnikateľského trhu a je garanciou pokračovania nastúpeného trendu spoločnosti a jeho príslušnosti k moderným stavebným spoločnostiam európskeho formátu, čo je zároveň zárukou pre investorov, že spoločnosť Construction s.r.o. zvládne i najnáročnejšie projekty na požadovanej úrovni.