+4210383811420

BIM

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Sep 08, 2016

BIM

Odbornosť našej firmy zabezpečuje tím skúsených inžinierov a autorizovaných inžinierov.
 
Naši odborníci využívajú na projektovanie profesionálne 3D softvéry Nemetschek Allplan, TEKLA Structures, Autocad Advance Steel, Scia Engineer, GEO, RIB a iné
 
Pre celkové zefektívnenie navrhovania využívame moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelovania stavieb. Táto technológia umožňuje vytváranie komplexného modelu objektu v rámci jednej aplikácie, ktorej hlavným prínosom je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov. Model prestáva byť jednoduchým 3D zobrazením, ale stáva sa prepracovanou virtuálnou stavbou vyjadrenou v 5D.
 
Dimenziu 4D dodáva modelu ďalšia veličina, ktorou je časový aspekt vo výstavbe. Za piaty rozmer je označované rozšírenie modelu o cenový parameter. Tým sú eliminované chyby projektu vznikajúce v nedokonalej koordinácii činností pri súčasnej úspore času i finančných prostriedkov.
 
Koncept BIM tak predstavuje vzájomnú spoluprácu všetkých profesií, zdieľanie informácií a koordináciu jednotlivých činností. Ucelene prepojené informácie zvyšujú produktivitu a kvalitu projektu.
 
Čo teda BIM je? Ide o skratku Building Information Modeling, čo v preklade znamená informačný model budovy. Na Slovensku zatiaľ nie je presná definícia BIM. Ale v princípe ide o databázu informácií o stavbe, ktorá môže byť reprezentovaná ako 3D model obohatený o informácie, t. j. jeho jednotlivé stavebné elementy BIM objekty obsahujú geometrické a negeometrické informácie. Vďaka databáze informácií o stavbe užívateľ získava nielen vizuálny, ale aj číselný výstup. BIM model teda obsahuje všetky informácie o  konštrukciách, použitých prvkoch a  materiáloch a o ich parametroch. Je dôležité uvedomiť si, že cieľom BIM nie je vytvoriť samotný model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a  ľahko vymeniteľné informácie o  budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať
 
Ide o integrovaný proces tvorby budovy a jej realizácie.
 
Nejedná sa  „len“ o softvér.
 
BIM = komplexné poňatie návrhu, výstavby a správy bodov.
 
BIM = know how, ktoré Vám môžeme pomôcť vybudovať a osvojiť do bežnej praxe Vašej firmy.
 
BIM koncept si môžeme predstaviť ako informačnú databázu, v ktorej sa zdieľajú všetky informácie a dáta o objekte od jeho návrhu, výstavby cez správu objektu počas jeho užívania, rekonštrukciu až po demoláciu. Je založený na vzájomnej spolupráci všetkých profesií, zdieľaní informácií a koordinácií jednotlivých činností.
 
BIM nie sú grafické obrázky v 2D , výkresy – pôdorysy , rezy -pohľady, nie je to ani čistý model v 3D,  tabuľky … BIM je inteligentný reálny digitálny model budovy, ktorý sám o sebe vie z akých konštrukčných komponent sa skladá a vie si sám vyšetriť súvislosti konštrukcii, stavebných materiálov, výmer, kolízii konštrukcii.
 
 
 
 
! SW je len nástroj na BIM, nie technológia. !
 

Ako tento nástroj efektívne zaviesť do Vašej praxe s minimálnymi nákladmi na implementáciu a v čo najmenej investovanom čase?

Odpoveď je: Priamo na Vašom reálnom projekte.


Photo Gallery

avatar.jpg

About Writter

Construction s.r.o.

Similar Post