+4210383811420

Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Jul 01, 2017

Ústav ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré zabudovávajú vonkajšie otvorové konštrukcie (okná a vonkajšie dvere okrem požiarnych) do stavieb, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú existujúce technické špecifikácie na otvorové konštrukcie a normy na súvisiace stavebné práce, dokumentácia zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby a nadväzujúce technologické postupy.

Licencia sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A Podmienky na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. O vydanie licencie firma žiada na formulári žiadosti o udelenie licencie alebo na formulári žiadosti o predĺženie platnosti licencie. Realizované stavby firma nahlasuje na formulári na nahlasovanie realizovaných stavieb.

Súčasťou podmienok sú: Zásady montáže vonkajších otvorových konštrukcií do stavbyMinimálny rozsah a obsah realizačného výkresu, skice alebo dokumentácie zabudovania vonkajších otvorových konštrukciíMinimálny rozsah zaškolenia, požiadavky na školiteľov a Vzor potvrdenia o zaškolení pracovníkov.

Aktualizovaný zoznam držiteľov licencií je k dispozícii na tejto stránke. Ak si držiteľ licencie želá zverejniť v zozname okrem základných údajov aj detailné kontaktné údaje o svojej firme, môže tak urobiť priamo v žiadosti o udelenie licencie alebo prostredníctvom objednávky. Služba je spoplatnená sumou 100,- EUR + DPH / rok.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Milan Šebo
Telefón: +421 2 49228 119
Mobil: +421 903 229 403
E-mail: sebo@tsus.sk

Upozornenie:
Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Inšpekčná činnosť TSÚS na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.


Photo Gallery

avatar.jpg

About Writter

Construction s.r.o.

Similar Post