stavebný zákon:

pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne ak sú práce n...

"> STAVEBNÝ DOZOR - construction.sk stavebný zákon:

pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne ak sú práce n...

" />

+4210383811420

STAVEBNÝ DOZOR

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Oct 12, 2013

Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon:

pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky po jednotlivých etapách (hrubá stavba, dokončovacie práce atď.) v prípade, ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad v prípade stavby na kľúč je odporúčaný nezávislý stavebný dozor (technický dozor investora), ktorý kontroluje postupy realizačnej firmy pri výstavbe.

Stavebný dozor sleduje: či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia dodržanie všeobecných technických požiadaviek dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov rieši technické otázky s dodávateľom stavby kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby.

Služby stavebného dozoru pre "štandardný" rodinný dom obsahujú: oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou prebratie/odovzdanie staveniska kontrola technologických postupov vždy pred, resp. po ukončení technologického celku, v priemere 8 - 10 návštev zápisy v stavebnom denníku súhrn stavebných dokladov (certifikátov, osvedčení, prehlasení zhody zabudovaných materiálov, revízií) konzultácie.


Photo Gallery

avatar.jpg

About Writter

Construction s.r.o.

Similar Post