bunny-sample

Naše dobré meno budujeme dodržiavaním termínov, kvalitou realizovaných prác a vysokou profesionalitou

Vysoký štandard poskytovaných služieb si udržiava spoločnosť použitím najmodernejších výrobných technológií a zabezpečovaním vysokej kvality poskytovaných služieb. Naša podnikateľská činnosť sa riadi princípmi ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci i princípom etiky podnikania. Všetky hore uvedené štandarty sú kontrolované udelenou certifikáciou.

Leadership

Pozemné stavby – Dopravné a inžinierské stavby – Priemyselné stavby – Rekonštrukcie – Interierové úpravy – Stavby na klúč – Ocelové konštrukcie – Projektová príprava stavieb – Sadové úpravy

Naša spoločnosť

Je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie výstavby. Programovo uplatňuje systém riadenia stavebnej zákazky a disponuje na všetkých stupňoch riadenia výstavby vysoko kvalifikovaným managmentom, ktorý ovláda najmodernejšie postupy a technológie a najmodernejšie požiadavky stavebného trhu.

Management

Rozumieme tomu, aké dôležité je pre Vás dostať do užívania kvalitnú stavbu s najmenšími prevádzkovými nákladmi a s najmenšou mierou poruchovosti. Na tieto účely je Vám k dispozícii náš tím už pri príprave Vášho projektu

Poslanie

Naše poslanie
Poskitovať zákazníkom komplexné služby. Počas svojej pôsobnosti sme sa vypracovala na takú úroveň, že zabezpečujeme veľké investičné celky akéhokoľvek druhu ako ich generálny dodávateľ opierajúc sa pritom o vlastnú kapitálovú silu..

Technology

S nasadením najmodernejších technických a ekologických poznatkov vytvárame priestory pre život prichádzajúcej generácie. Riešenia v spojení so schopnosťami v plánovaní a realizácii zaisťujú splnenie týchto požiadaviek. 

Vízia

Dosahovať výsledky, stabilitu, a rastový potenciál toto zaraďuje spoločnosť Construction s.r.o. medzi významné stavebné spoločnosti v Slovenskej republike.

Certifikáty

Licencie