bunny-sample

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa

Kto sme

V našej spoločnosti si vážime všetkých partnerov a prehlasujeme, že podnikáme v súlade s legislatívou SR a EÚ. Osobné údaje partnerov a všetkých zainteresovaných strán v našej spoločnosti budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne poučené osoby poverené prevádzkovateľom, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Adresa našej webovej stránky je: https://construction.sk.

Aktualizované dňa 25.5.2018

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Zmluvy, klienti, dodávatelia

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je:

evidencia klientov a dodávateľov, resp. osobné údaje ich zastupujúcich osôb, v rámci zmluvného a predzmluvného (ponukové konania) vzťahu s prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb.

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný/predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel. 

Účtovné doklady

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je:

vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy. 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): prevádzkovateľ a štátne orgány kontroly a dozoru.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa zákona., v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

 

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

 

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. 

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese office@construction.sk písomne, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; 

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; 

mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

 

Údaje pre uchádzačov o zamestnanie:

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Zásady ochrany osobných údajov v našej spoločnosti:

 Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne:

•    poučené oprávnené osoby, ktoré sú viazané mlčanlivosťou, za účelom spracovania mzdovej a personálnej agendy našich zamestnancov a vypracovanie účtovných dokladov v informačnom systéme PERSONALISTIKA A MZDY a ÚČTOVNÉ DOKLADY. Oprávnené osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe pokynov a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

•    tretie strany, s ktorými máme uzatvorené zmluvy o mlčanlivosti, ako je: 

o    DSTeam, s.r.o., Pribinova 2, Topoľčany 955 01,IČO: 46 659 021, ktorá poskytuje služby ABT, TPO 

o    VST team, s.r.o., Topoľčany, Chmeľová 283/39, Topoľčany 955 01 IČO: 47 483 113 – poskytuje služby PZS 

o    certifikačná spoločnosť 3 ec, ktorá vykonáva audity systému integrovaného manažérstva v našej spoločnosti

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. 

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané? 

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania. 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané? 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa. 

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania máme vypracované Záznamy o spracovateľských činnostiach. 

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch 

 

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch 

P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

1.

výber zamestnancov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

10 rokov

Prevádzkovateľ

2.

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zmluvný vzťah

70 rokov (vo verejnom záujme)

zamestnanci, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

3.

kolektívne pracovnoprávne vzťahy

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva

10 rokov

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov

4.

plnenie daňových povinností

zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

10 rokov

daňový úrad

5.

správa registratúry

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

6.

spracovanie účtovných dokladov

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov , zákon č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 10 rokov

daňový úrad

7.

plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni, vrátane ročného zúčtovania

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Zdravotná poisťovňa

8.

plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

ABT, školiaci subjekt, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov, certifikačný orgán, PZS, ŠOD

9.

plnenie povinností zamestnávateľa na úseku ochrany proti požiarom

Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

 

TPO, školiaci subjekt, zamestnávateľ, certifikačný orgán, ŠOD

10.

vedenie agendy v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Pracovná zmluva

 

účastníci vzdelávacej akcie, prevádzkovateľ

Ostatné spracovateľské činnosti v našej spoločnosti sú uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach, s ktorými sú zamestnanci povinní sa oboznámiť, ako aj s dokumentáciou ochrany osobných údajov.

Aké máte práva? 

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese office@construction.sk  písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

https://dataprotection.gov.sk

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Bezpečnostný projekt kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajov:

Tento dokument je prílohou č.9 k smernici č. 04: Bezpečnostný projekt pre ochranu osobných údajov v informačných systémoch.

u prevádzkovateľa: Construction, s.r.o., Nadlice 64, 956 32

IČO: 31106064

  

(ďalej len „Prevádzkovateľ”).

Úlohou tohto dokumentu je zabezpečiť:

a) Vymedzenie právneho základu pre spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom,

b) postup pri jeho prevádzke,

c) súlad s legislatívou ochrany osobných údajov.

2. Základné pojmy

Na účely aplikácie tohto dokumentu sú definované nasledovné pojmy:

Informácia je údaj, ktorý odstraňuje alebo zmenšuje neznalosť alebo pomáha pri rozhodovaní. Informácia sa posudzuje z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska. Kvalitatívne hľadisko zahŕňa obsah a význam informácie a kvantitatívne hľadisko množstvo informácií. Informáciou môže byť kamerový záznam.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba”); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe

Pevné médium je médium na záznam informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a odpojenie od zariadenia vyžaduje technický zásah do tohto zariadenia.

Prenosné médium je médium na záznam informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a odpojenie od zariadenia nevyžaduje technický zásah do tohto zariadenia.

Úschovné miesto: kovová uzamykateľná skriňa určená na ukladanie prenosných médií.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu

Účel spracúvania osobných údajov je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť

Priestor prístupný verejnosti je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore

Predarchívna starostlivosť súhrn odborných činností zameraných na dočasné archivovanie kamerového záznamu.

3. Použité skratky

Prevádzkovateľ     Construction s.r.o., Nadlice 64. 956 32

GDPR     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

KIS    Kamerový informačný systém

OÚ    Osobné údaje

4. KIS monitorujúci priestor prístupný verejnosti

Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je bezpečnosť a ochrana majetku prevádzkovateľa, samotných dotknutých osôb, ktoré sa pohybujú v areáli spoločnosti (návštevníci, zákazníci, zamestnanci) vo firme Construction s.r.o., Nadlice 64, 956 32 : 

 

Osobné údaje zaznamenávajú kamery, /13 ks / umiestnené vo vonkajších a vnútorných priestoroch firmy .Sníma sa iba areál firmy. Verejné priestory kamery nesnímajú. OÚ sa nahrávajú na pevné médium pracovnej stanice umiestnenej v kancelárii firmy. Na dverách pri vstupe do firmy je označenie, že objekt je chránený kamerovým systémom. 

Právny základ spracúvaných osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Kamerový systém monitoruje vstup a priestory, ktoré sú majetkom prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb a kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa.

Prístup k osobným údajom

Prístup k spracúvaným osobným údajom majú len poučené oprávnené osoby. Oprávnenými osobami sú štatutárni zástupcovia a zamestnanci Prevádzkovateľa.

Záznam z kamier je možné využiť len na účely uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania. Na iný účel sa môže záznam použiť (sprístupniť ho inej osobe alebo ho zverejniť), výlučne so súhlasom dotyčnej osoby, ktorá je na zázname.

(Pozn: To okrem iného znamená, že ak je na zázname zlodej, ktorý napr. niečo ukradol a tento záznam sa zverejní, napr. na sociálnych sieťach, tak sa porušuje zákon o ochrane osobných údajov (pretože zlodej zjavne súhlas na zverejnenie neposkytol).

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prístup k osobným údajom majú len tie oprávnené osoby, ktoré boli poučené. Oprávnené osoby majú úplný prístup k spracúvaným osobným údajom, pričom sú povinné v súlade s čl. 13 GDPR zabezpečiť:

Poskytnutie informácií pre osoby zaznamenané na záznamoch kamerového systému ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 Kamerové záznamy uchovávať na záznamovom médiu (pevný disk, video páska, DVD, USB kľúč a pod.) najviac po dobu 15 dní. Po tejto lehote sa musí záznam vymazať. Náš záznamový systém umožňuje automatické premazanie záznamov starších ako 15 dní. 

Označenie monitorovaného priestoru – priestory, ktoré sníma kamera, sú označené na vstupných dverách, vo výške očí tak, že je viditeľné osobami, ktorých kamera sníma. Viditeľnosť označenia je dosiahnutá použitím výrazných farieb (žltá, čierna, modrá a pod.) a vhodnou veľkosťou písma aj označenia. Označenie monitorovaného miesta je ľahko čitateľné, dobre viditeľné a zrozumiteľné.

Na označenie je použitý piktogram v kombinácii s textom. Piktogram je v súlade s čl. 13 GDPR doplnený informáciou o prevádzkovateľovi (min. názov prevádzkovateľa a telefónne číslo a/alebo kontaktná e-mailová adresa).

Bezpečnostné opatrenia

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Záznamové zariadenia, na ktoré sa ukladá video záznam, prevádzkovateľ chráni pred:

  • krádežou
  • prístupom nepovolanej osoby (je zabezpečené, aby si tieto záznamy nemohli prezerať zamestnanci, ktorí na to nemajú oprávnenie). To isté platí aj v prípade, ak monitorovací systém umožňuje sledovanie záznamu na diaľku cez internet – je zabezpečené, aby sa k streamu videa nemohla dostať nepovolaná osoba.

Pre ochranu osobných údajov sa musia prijať primerané bezpečnostné opatrenia a musí byť zaručená bezpečnosť ich spracúvania.

Rozsah týchto opatrení závisí od toho, či sú kamery alebo ich záznamy pripojené k internetu alebo je to samostatný uzavretý okruh bez pripojenia na internet (tzv. CCTV – Closed Circuit TV).

Náš kamerový systém je pripojený na internet (beží na počítači, ktorý má prístup na internet, alebo kamerový systém umožňuje sledovanie či ovládanie systému cez internet alebo cez aplikáciu v telefóne). Bezpečnostné opatrenia sú zdokumentované vo forme bezpečnostného projektu  – pozri OS 04: Bezpečnostný projekt pre ochranu osobných údajov, vyd.č.1 zo dňa 25.5.2018 a jeho prílohu č.1b    Analýza rizík IS a prijaté opatrenia na ochranu OsÚ.  

Poučenie zamestnancov

Prevádzkovateľ je povinný všetkých zamestnancov a pracovníkov, ktorí majú ku kamerovému systému prístup, poučiť o ochrane osobných údajov (aké majú oprávnenia, povinnosti a povolené činnosti). O tomto poučení je vyhotovený záznam.

Iné osoby, ktoré majú ku kamerovému systému prístup v prípade ich servisu, opravy alebo údržby, nemusia byť poučené, no vzťahuje sa na nich povinnosť mlčanlivosti.

Evidencia a registrácia

Prevádzkovanie kamerového systému nepodlieha oznamovacej povinnosti, takže kamerový systém nie je potrebné hlásiť ani registrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Je ale potrebné viesť o ňom evidenciu, tzv. Spracovateľské záznamy informačného systému – pozri prílohu č. 1a . Záznamy o spracovateľských činnostiach k OS 04: Bezpečnostný projekt pre ochranu osobných údajov, vyd.č.1 zo dňa 25.5.2018.

Informácia pre osoby zaznamenané na záznamoch kamerového systému ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ: Construction, s.r.o.

IČO: 31106064

Sídlo: Nadlice 64, 956 32

e-mail:  office@construction.sk 

www.construction.sk 

tel. recepcia: 038/3811420

(ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) 

týmto informuje dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti so zaznamenávaním kamerovým systémom prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na office@construction.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na oprávnenú osobu e-mailom na adresu  office@construction.sk . Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb pri monitorovaní priestorov firmy prevádzkovateľa kamerovým systémom za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenia bezpečnosti zamestnancov prevádzkovateľa a aj samotných dotknutých osôb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb a kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú poskytované príjemcom: oprávnené osoby prevádzkovateľa, subjekt zabezpečujúci technickú podporu systému (Ľubomír Kováčik – konateľ) a v podobe video záznamov budú uchovávané 15 dní. Záznam po 15 dňoch nebude zmazaný len v prípade, ak je využitý v rámci priestupkového alebo trestného konania alebo ak samotný orgán činný v trestnom konaní alebo úrad vydá pokyn na uchovanie záznamu v dlhšej lehote.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo  dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na

webovom sídle prevádzkovateľa: www.construction.sk na adrese: https://construction.sk/ochrana-sukromia/

GPS monitoring služobných vozidiel:

GPS lokalizátory sú zariadenia, ktoré dokážu sledovať pohyb vozidla a zistiť jeho aktuálnu pozíciu.

Ich hlavným účelom je:

ochrana majetku zamestnávateľa pred zneužitím alebo odcudzením služobného vozidla

kontrola využívania pracovného času zamestnanca – pracovno-právne povinnosti. 

GPS lokalizátory môžu byť vo všeobecnosti používané:

buď online na zistenie aktuálnej polohy služobného auta bez uchovávania záznamov, alebo 

s uchovávaním záznamov, ktoré potom zamestnávateľ ďalej spracúva. 

Zamestnávateľ pri monitorovaní služobného vozidla spracúva osobné údaje zamestnanca, ktorý služobné vozidlo používa, a to konkrétne:

údaje z knihy jázd (evidenčný doklad zamestnávateľa) – napr. meno a priezvisko vodiča, označenie vozidla, dátum, trasa, rýchlosť jazdy a účel cesty a i.,

jeho lokalizačné údaje získané GPS lokalizátorom (všeobecný osobný údaj).

Účel spracúvania v CONSTRUCTION, s.r.o.

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. 

Právny základ spracúvania 

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem zamestnávateľa. 

Dotknuté osoby pri spracúvaní 

Dotknuté osoby pri spracúvaní osobných údajov sú zamestnanci vodiči. 

Rozsah osobných údajov 

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané v tomto rozsahu: meno, priezvisko šoféra, poloha vozidla, označenie vozidla, dátum, trasa a účel cesty 

Príjemcovia 

Okrem prevádzkovateľa sa osobné údaje z informačného systému môžu poskytnúť príjemcom: orgány činné v trestnom konaní a súd. 

Obdobie spracúvania  – Osobné údaje sa spracúvajú odo dňa získania osobných údajov po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Pravidlá:

Monitorovanie služobného vozidla prostredníctvom GPS lokalizátora zamestnávateľ obmedzí len na nevyhnutný rozsah zaznamenávaných osobných údajov zamestnanca, a to v rámci účelu, pre ktorý boli zhromaždené. Uchováva ich len po nevyhnutnú dobu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Zamestnanci sú informovaní o:

•    svojej totožnosti a kontaktných údajoch,

•    druhu osobných údajov, ktoré budú spracovávané,

•    účele spracúvania a právnom základe spracúvania,

•    dobe spracúvania osobných údajov,

•    právach zamestnanca a i. 

Použitie služobného auta na súkromné účely zamestnanca  – pravidlá:

Väčšina GPS aplikácii umožňuje nastavenie na služobnú a súkromnú jazdu. 

1. Ak zamestnávateľ povolil použitie služobného auta na súkromné účely  – nesmie služobné auto zamestnanca monitorovať, pretože by mohlo ísť o neprimeraný zásah do súkromia zamestnanca bez legálneho záujmu zamestnávateľa. Takéto monitorovanie je zakázané. Nie je možné využiť ani formu súhlasu zamestnanca, t. j., že s používaním GPS lokalizátora v služobnom aute pri súkromných jazdách súhlasí. 

Zamestnávateľ nesmie od zamestnanca pri súkromných jazdách požadovať používanie GPS lokalizátora. Zamestnanec musí mať preto možnosť vypnúť sledovanie polohy vždy, keď ho k tomu oprávňujú zvláštne okolnosti (napr. návšteva lekára). Preto sa monitorovanie prostredníctvom GPS lokalizátora v služobnom aute pred každou súkromnou jazdou musí vypnúť alebo obmedziť (v niektorých GPS lokalizátoroch je dostupná funkcia skrývanie súkromných jázd). Súkromné jazdy tak nebudú zobrazované v grafickej forme na mape, ani v textovej forme v elektronickej knihe jázd. Služobné vozidlo počas súkromnej jazdy nebude možné lokalizovať v reálnom čase, ani identifikovať cieľ či trasu vykonanej súkromnej jazdy. 

2. V CONSTRUCTION, s.r.o. používa zamestnávateľ GPS lokalizátor od spoločnosti GX SOLUTIONS. SW je umiestnený na ich serveri ale oni údaje nevidia ani nerobia podporu; Prevádzkovateľ sa prihlasuje pod heslom.

Zamestnávateľ v tomto predpise ustanovuje zamestnancom zákaz používania služobných vozidiel na súkromné účely a z toho dôvodu môže tieto vozidlá cez GPS lokalizátor monitorovať v súlade s právnym poriadkom aj vtedy, keď zamestnanec služobné vozidlo použije na svoje súkromné účely (použije ho neoprávnene). 

Stručný prehľad situácií monitorovania vozidla v súvislosti s GDPR  

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolať súhlas – toto právo sa vzťahuje len na tie  Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na e-mail:

office@construction.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti: Nadlice č.64, 956 32 Nadlice, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov (napr. voči profilovaniu), ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Na vybavenie žiadosti týkajúcich sa Vašich práv podľa §21-28 zákona o ochrane osobných údajov nám plynie lehota 1 mesiac od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, o čom Vás budeme informovať. Ak Vašu žiadosť nebudeme schopný vybaviť, budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a možnosti podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona na úrad. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; 

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

https://dataprotection.gov.sk

 

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Politika súborov cookies:

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k našej Webovej stránke a služby prispôsobené Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate našu Webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies.

Čo sú súbory cookies ?

Cookies sú malé textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webu. Vďaka týmto súborom si webový server zapamätá na určitý čas Váš pohyb a preferencie na webovej stránke (napr. zvolený jazyk, veľkosť písma a pod.) a pri ďalšej návšteve webovej stránky ich už nemusíte znovu zadávať. Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciach. Ten v § 55, odseku 5) hovorí, že „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“

Súbory cookie, na ktoré Váš súhlas NEPOTREBUJEME, pretože sú jasne vyňaté zo súhlasu podľa  poradného orgánu EÚ pre ochranu údajov – WP29   zahŕňajú:

1.    užívateľsky vstupné cookies (session-id), ako sú súbory cookie prvej strany za účelom sledovania návštev používateľa, pri vypĺňaní online formulárov, nákupné košíky, atď, po dobu trvania návštevy na web stránke,

2.    autentifikačné súbory cookie, aby sa identifikoval registrovaný používateľ po jeho prihlásení počas trvania návštevy,

3.    používateľsky orientované bezpečnostné súbory cookie, ktoré sa používajú na detekciu zneužitia autentifikácie, a to na obmedzenú dobu trvania,

4.    súbory cookie prehrávača multimediálneho obsahu, ktoré sa používajú na ukladanie technických údajov na prehrávanie videa alebo zvukových obsahov počas trvania návštevy

5.    vyváženie záťaže servera počas trvania návštevy,

6.    súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania, napríklad predvoľby jazyka alebo písma, počas trvania návštevy (alebo dlhšie podľa nastavenia Vášho prehliadača),

7.    sociálnych súborov cookie zdieľania obsahu pre tretie strany pre prihlásených členov sociálnej siete.

Existujú dva typy súborov cookie:

•    Súbory cookies prvej strany vytvárajú weby, ktoré navštívite. Ich doména je uvedená v paneli s adresou.

•    Súbory cookies tretích strán sú vytvárané ďalšími webmi. Tieto weby sú vlastníkmi prvkov obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívenej webovej stránke (napr. reklamy alebo obrázky).

Rozdelenie súborov cookies podľa životnosti

•    Krátkodobé (session cookie) – po zavretí prehliadača sa vymažú z Vášho počítača

•    Dlhodobé (persisten cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú uložené vo Vašom počítači a vymažú sa po uplynutí určitej doby. (Podľa nastavenia Vášho prehliadača). Zmazať ich môžete aj ručne – ako? čítajte ďalej.

Podľa účelu sa rozdeľujú na:

•    Technické – slúžia k základným funkciám webu alebo stránky (prehrávanie videa, zdieľanie obsahu, prihlasovanie,…)

•    Analytické – slúžia na zbieranie neanonymných dát o Vašom chovaní. Na ich základe môžeme upravovať web tak, aby bol viac používateľsky príjemnejší.

•    Remarketingové – slúžia k cielenému zobrazovaniu reklám na používateľa.

Aké druhy súborov cookies sa používajú a na čo slúžia? 

Skupina súborov cookie    Účel

Technické súbory cookie    Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie určitých častí našich stránok, ako napríklad prístup k elektronickému obchodu, ponuka produktov pre vás a uvedenie cenových kombinácií vzťahujúcich sa k vášmu regiónu. Ďalej nám umožňujú vyvážiť záťaž na našich serveroch, zaznamenávajú predvoľby používateľa týkajúce sa používania súborov cookie, atď. Súbory cookie tejto kategórie obsahujú tak súbory cookie pre danú návštev/reláciu, ako aj trvalé súbory cookie. Naše stránky nemusia bez týchto súborov cookie fungovať správne alebo vôbec, a preto sa tieto súbory cookie používajú vždy, bez ohľadu na predvoľby používateľa. Súbory cookie v tejto kategórii vždy nastavujú naše stránky, a nie domény tretích strán.  

Analytické súbory cookie    Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám zlepšiť naše stránky, urobiť ich prívetivejšie pre používateľov a sledovať, či fungujú správne. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje v anonymnej forme o vašej aktivite na našich stránkach, vrátane podstránok, ktoré navštívite a o tom, z ktorej internetovej stránky na naše stránky prichádzate. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať naše stránky alebo domény tretích strán. Viac informácií o niektorých z týchto súborov cookie je k dispozícii nižšie v časti o Google Analytics.  

Sledovacie súbory cookie tretích strán    Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky a aké kľúčové slová ste použili pre nasmerovanie na naše stránky, ako aj odkiaľ ste na naše stránky prišli. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám tiež zlepšovať naše stránky a vo všeobecnosti prispôsobovať naše produkty a služby vašim potrebám. Tieto súbory cookie môžu nastavovať buď naše stránky alebo domény tretích strán. 

Integračné súbory cookie tretích strán    Tieto súbory cookie sa používajú na integrovanie funkcií tretích strán do našich stránok, ako napríklad videá na serveri YouTube™, formuláre na odoslanie názorov alebo ikony sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať náš obsah. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať tretie strany a môžu zahŕňať okrem iného aj súbory cookie nastavené týmito doménami: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com a Facebook.com

Ako používame súbory cookies MY? (cookie sa nebude používať na iný účel, ako je uvedené)

Naša web stránka používa súbory cookies na tieto účely:

•    Technické súbory cookie na nevyhnutnú funkcionalitu webu a zapamätanie si Vašich používateľských nastavení

•    Analytické súbory cookie na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch – (Google Analytics)

•    Integračné súbory cookie tretích strán – ikony sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať náš obsah

Google Analytics

Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Slúži na získavanie a zhromažďovanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky používateľmi. Účelom použitia služby je bližšie pochopenie potrieb našich návštevníkov a uistiť sa o ich spokojnosti. Google Analytics ukladá informácie o tom aké stránky navštevujete, ako dlho sa na nich zdržíte, odkiaľ ste na stránky prišli a na aké odkazy klikáte. Všetky informácie spolu so súbormi cookies sú spoločnosťou Google, Inc. prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Tieto dáta neobsahujú žiadne dôverné údaje, na základe ktorých, by sme boli schopní identifikovať konkrétneho návštevníka. Dĺžka uchovávania týchto informácií je nastavená na neurčito. Spoločnosť Google, Inc. môže tieto údaje poskytnúť tretím stranám, len ak to bude vyžadovať zákon. Pre viac informácií o ochrane súkromia kliknite sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Pre nainštalovanie softvérového doplnku na odmietnutie súborov cookies Google Analytics kliknite sem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Ak používate Google Chrome, máte možnosť stiahnuť si rozšírenie Crumble Chrome, bezplatný doplnok, ktorý pomáha predchádzať sledovaniu súborov cookie naprieč webovými lokalitami. 

Návštevou našej Webovej stránky súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie, na základe nastavenia Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Nastavenie prehliadača – väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby blokovala súbory cookies. A to aj napriek tomu, že niektoré prvky na webovej stránke nemusia pracovať správne. Nastavenie súborov cookies sa obvykle nachádza v záložke „Možnosti“ alebo „Nastavenia“.

Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače:

•    Internet Explorer – https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•    Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies

•    Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

•    Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

Postup pre Google chrome

Vymazanie, povolenie a správa súborov cookie v Chrome

Môžete odstrániť existujúce súbory cookies, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookies a nastaviť predvoľby pre konkrétne weby v rozšírených „Nastaveniach“.

Postup pre vymazanie všetkých súborov cookie v počítači

Ak odstránite súbory cookie, systém vás odhlási zo všetkých webov a uložené predvoľby môžu byť odstránené.

1.    Otvorte v počítači Chrome.

2.    Vpravo hore kliknite na položky Viac     Nastavenia.

3.    V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.

4.    V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.

5.    Kliknite na položky Súbory cookie   Zobraziť všetky súbory cookie a údaje webov   Odstrániť všetko.

6.    Voľbu potvrďte kliknutím na tlačidlo Vymazať všetko.

chrome://settings/            chrome://settings/content

chrome://settings/content/cookies

Tu môžete zakázať stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie

chrome://settings/siteData

Tu si môžete zobraziť všetky súbory cookie, ktoré sú uložené vo Vašom počítači/mobile…a vymazať

Postup pre vymazanie všetkých súborov cookie v zariadení ANDROID

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

Vymazanie všetkých súborov cookie – iPHONE a iPOD https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1

Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich využití nájdete na stránkach 

How to control cookies

 

Pozrite si aj naše:

Podmienky ochrany osobných údajov v dokumente: Web Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia 25.5.2018

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov – Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov:

Ďakujeme za návštevu našej web stránky. Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku www.construction.sk.

Kontakt

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím použite odkaz office@construction.sk a napíšte nám.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú za účelom kontaktovania našej spoločnosti, resp. dopytovania našich služieb. 

Návštevník našej web stránky nás môže kontaktovať prostredníctvom formulárov a ich odoslaním vyjadriť svoj súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: 

meno, priezvisko, e-mailový kontakt

Právny základ spracúvania osobných údajov je predzmluvný/zmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov je od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje). Nevyžiadané osobné údaje v kontaktných formulároch nám nezasielajte.

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto web stránky. 

Sociálne médiá

Táto Webová stránka obsahuje plugin/odkazy na aplikácie nasledovných sociálnych médií:

https://www.facebook.com/constructionsro/

https://www.instagram.com/construction.sk/

https://www.twiter.com/construction.sk/

https://www.linkedin.com/company/construction-s.r.o./

Pluginy na našej stránke sú označené príslušným logom. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku, Twitteri, Instagrame a LinkedIn. Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn sú potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile napr. na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Chceme zdôrazniť, že Facebook a ani ostatné menované sociálne médiá nám neposkytujú informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďujú, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia na portály Facebooku, Twitteri, Instagrame a LinkedIn, odporúčame priamy kontakt s nimi alebo oboznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter je mikroblogovacia sociálna sieť, ktorá umožňujúce svojim užívateľom posielať a čítať správy ostatných používateľov, tzv. tweets (tweety). Tweety sú textové príspevky do 280 znakov zobrazených na užívateľskom profile, preto hovoríme o mikro blogu. Twitter vlastní spoločnosť Twitter Inc.

Tweety sú verejne viditeľné v predvolenom nastavení, avšak odosielatelia môžu obmedziť doručovanie správ na ich zozname priateľov. Používatelia sa môžu prihlásiť k odberu tweetov iných používateľov – toto je známe ako following a účastníci sú známi ako followers. Tieto správy sa môžu odoberať aj cez SMS. Všetci užívatelia môžu odosielať a prijímať tweety prostredníctvom internetovej stránky Twitter, kompatibilné externé aplikácie (napr. pre smartphony).

Politika ochrany osobných údajov je na adrese: https://twitter.com/en/privacy

Instagram je voľne dostupná aplikácia pre platformu iOS (Apple), Android a Windows Phone, ktorá svojim používateľom umožňuje zdieľanie fotografií. Aplikácia umožňuje jednoduchšie zdieľanie fotografií na ďalších sociálnych sieťach ako je Facebook, Twitter, Flickr, prípadne na publikačných službách Posterous a Tumblr.

Aplikácia je primárne určená pre mobilný telefón iPhone a väčšinu mobilných zariadení s OS Android, zároveň je však kompatibilná s iPod Touch a iPad.

Politika ochrany osobných údajov je na adrese: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

LinkedIn je obchodne-orientovaná internetová sociálna sieť. Využíva sa hlavne pre vytváranie profesionálnych sietí. 

Politika ochrany osobných údajov je na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy

Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Pokiaľ si neprajete, aby sociálne siete mohli získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.  

Oznámenie o používaní súborov cookies

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto Webovej stránke a služby prispôsobené Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto Webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto Webovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadač potom zašle súbory cookies späť tejto Webovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto Webová stránka rozpozná a nájde informácie, napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto oznámení o používaní súborov cookies.

Informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v našej „Politike používania cookies“, ktorú nájdete na https://www.construction.sk/privacy-policy

Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosím na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto Webovej stránky. 

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožné kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov, niekedy používame externé webové služby. Nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše Webové stránky. 

Tretie strany:

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch alebo riešení vašich podnetov. Títo partneri sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Webhosting – našej webstránky zabezpečuje spoločnosť Atlantic.eu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na adrese:

https://www.atlantic.net/service-policies/privacy-policy/

https://www.privacyshield.gov/welcome

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na adrese: office@construction.sk

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

1.    Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na účely v rámci svojich obchodných aktivít.

2.    Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Máte právo na základe písomnej žiadosti od nás požadovať:

Právo na prístup

•    Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

•    Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

•    Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

•    Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

•    Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

•    Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

•    Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

•    Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa nás obrátiť poslaním e-mailu na adresu: office@construction.sk

alebo písomnou žiadosťou zaslanou poštou do sídla prevádzkovateľa. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  

https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; 

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť tieto podmienky ochrany osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 23.5.2018

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Email:  office@construction.sk